การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Writing /

Level:H+

more

Reading /

aa-G

more

Phonics /

Phase

more

หน่วยครอบคลุมที่หลากหลาย จากประโยคพื้นฐานสั้นๆ ไปจนถึงการเขียนบทความแบบมืออาชีพ สูงสุดมากถึง Grade 12

สามารถอ่านหนังสือเป็นบทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (Chapter Book) พร้อมทั้งสามารถอ่านในใจได้(Silent Reading)

สามารถอ่านประโยคยาว ๆ พร้อมทั้งเข้าใจความหมายของประโยคและความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างประโยค

สามารถอ่านเรื่องง่ายๆ การควบคุมระบบเสียง "Phonetically-Controlled" คุ้นเคยกับคำศัพท์ทั่วไปในGrade 1-2

สะกดคำด้วยธรรมชาติในระบบในการถอดเสียงรวมทั้งการเริ่มเขียนตัวอักษรและคำทั่วไป

เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงกลุ่มตัวอักษร สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รูป (คำที่เขียน) และ เสียง (การออกเสียง)

กาเรียนรู้พื้นฐานเรื่องระบบเสียง(phoneme) การอ่านตัวอักษรพยางค์เดียว

แนวคิดพื้นฐานของการจัดเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษการจัดเรียงคำและประโยคสั้น ๆ

หลักสูตรธรรมชาติในระบบในการถอดเสียง

  • ระยะที่ 1
  • หลักสูตรธรรมชาติในระบบในการถอดเสียง
  • SUPER PHONICS
  • CURRICULUM
54 บทเรียน
กระบวนการในระยะที่ 3
การออกเสียงพยัญชนะแบบผสมผสาน หลักสูตรคำศัพท์ใหม่และพยัญชนะ
การบ้านในรูปแบบเกม เพิ่มความสนใจให้กับเด็ก
ทุกระดับจะทำการทบทวนเป็นระยะสามครั้ง เพื่อรับรองประสิทธิภาพการเรียนรู้
แนวคิดการออกแบบหลักสูตรธรรมชาติในระบบในการถอดเสียง

ยึดตามหลักสูตรธรรมชาติในระบบในการถอดเสียงแบบมาตรฐานที่ออกแบบตามระบบหลักสูตรของโรงเรียนในอเมริกา เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทักษะฟังพูดและอ่านเขียนของเด็ก

การออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวและกลุ่มพยัญชนะ คำศัพท์ ทฤษฎีการสอนวลีแทรกซึมไปในทุกบทเรียน ช้วยให้เด็กเรียนรู้ระบบเสียงและตัวอักษรได้ดี

ทุกบทเรียนจะเพิ่มเรื่องสั้นจากคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป เพิ่มคลังคำศัพท์ ปลูกฝังลักษณะนิสัยการอ่านให้เด็ก

โดยคำแนะนำจากครูชาวต่างชาติแท้ ใหนักเรียนสามารถเริ่มต้นสะกดคำศัพท์ อ่านประโยคสั้นๆ และพูดภาษาอังกฤษจากภาพ

วิธีการสอนหลักสูตรธรรมชาติในระบบในการถอดเสียง
 • เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนกระตุ้นให้เด็กกล้าหาญและเปิดกว้างและพยายามสะกดคำผ่านมินิเกม การแย่งตอบคำถาม การลองสะกดตัวอักษร
 • รวมการออกเสียงตัวอักษรแบบผสมผสาน คำศัพท์ใหม่ และเรื่องสั้นที่น่าสนใจ เรียนและใช้อย่างมีชีวิตชีวา
 • การทบทวนหลังเลิกเรียนในรูปแบบของเกมกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ทำให้เต็กหลุมรักการทำการบ้าน

หลักสตรูการแบ่งระดับการอ่าน

  • ระยะที่ 2
  • หลักสตรูการแบ่งระดับการอ่าน
  • LEVELED READING
  • CURRICULUM
ระยะความก้าวหน้า2ระยะ ทำแบบฝึกหัดการอ่านจบ 9ระดับ
หลักสูตรการอ่านยึดตามมาตรฐานแกนกลางของสหรัฐอเมริกา
(Common Core State Standards, CCSS)
ออกแบบการฝึกสะกดตัวอักษรตามธรรมชาติในระบบในการถอดเสียง คำศัพท์ไวยากรณ์และการฝึกการเขียน
นักเรียนแต่ละคนจะได้รับบัญชี Raz Kids ฟรี ใช้ช่วยในการทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนและสามารถอ่านหนังสือ ฟรี ซึ่งเป็นหนังสืออที่คัดสรรแล้วจำนวน 72 เล่ม
ทฤษฎีและการออกแบบเพื่อแบ่งระดับหลักสูตรการอ่าน

พัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของเด็ก ไม่เพียงแต่รู้เท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจด้วย

ตามการออกแบบการให้คะแนนระดับการอ่านของอเมริกา Fountas & Pinnell เพื่อนำเด็กไปให้ถึงระดับการอ่านของนักเรียนประถมอเมริกันที่จบการศึกษาไปทีละขั้นตอน

มีการเลือกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิต นิยาย ฯลฯ เพื่อขยายความรู้และจินตนาการในการอ่าน

ผสมผสานการออกเสียงโดยธรรมชาติ คำศัพท์ ไวยากรณ์อีกทั้งการเขียนและการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะรวมภาษาอังกฤษ ช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างง่ายดาย

การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท reciprocal teaching โดยครูชาวต่างชาติมืออาชีพ ชี้แนะเด็กๆให้เกิดการคิดและการอภิปรายเนื้อหาในหนังสือ ปลูกฝังให้เกิดความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

วิธีการสอนโดยแบ่งระดับหลักสูตรการอ่าน
 • เพื่อสร้างให้เกิดการคิดและการอ่านแบบก้าวหน้า รูปภาพ ตัวอักษร ความหมาย และความคิดของผู้แต่ง
 • นำวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ "RITA" มาใช้ในวงจรการเรียนรู้ทั้งหมด ปลูกฝังลักษณะนิสัยการเรียนรู้ที่ดี ฝึกความสามารถในการคิดอย่างอิสระของนักเรียน ความกล้าแสดงออก ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียน ทักษะรวมทั้ง 5 ทักษะ เพื่อให้นักเรียนค่อยๆเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • หัวข้อหลัก การเรียนการสอน มีการอ่านหัวข้อพร้อมกันทุกสัปดาห์ สร้างคำศัพท์และการฝึกเขียนปรับความสมดุลความกว้างและความลึกของการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการอ่านในขณะเดียวกันก็ทำการรวบรวมความรู้
การแบ่งระดับหลักสูตรการอ่านตามขั้นตอน

Premium Writing Class

  • ระยะที่ 3
  • Premium Writing Class
  • LEVELED READING
  • CURRICULUM
5 ขั้นตอนก้าวหน้า เรียนครบทั้ง 16 ระดับของการฝึกเขียน
Premium Writing Class” หลักสูตรการเขียนพิเศษ คือหลักสูตรการเขียนระดับ H ขึ้นไป เป็นหลักสูตรระดับสูงของทางProtostar Education หลังจากที่เข้าสู่ขั้นตอนนี้แล้ว เนื้อหาของหลักสูตร วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนทั้งหมดจะได้รับการปรับระดับอัพเกรดขึ้นในทุกๆด้าน
นักเรียนแต่ละคนจะได้รับบัญชี Raz Kids ฟรี ใช้ช่วยในการทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนและสามารถอ่านหนังสือฟรี ซึ่งเป็นหนังสือที่คัดสรรแล้วจำนวน 328 เล่ม