close

แพคเกจทดลองเรียนฟรีKIT Set มูลค่า 1000 จำนวนจำกัด

รับสิทธิ์ทันที

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ขวบ หนึ่งคนสามารถทดลองเรียนได้เพียง 1 ครั้ง
ตรวจสอบคำชีแจงของยโบายที่เป็นความลับ
 • ทีมงานครูชาวต่างชาติของเรา

คุณครูมืออาชีพกับทักษะการสอนที่มีคุณภาพ

ที่ Protostar เรามีทีมที่ดีที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูของเราทุกคนล้วนเต็มไปด้วยประสบการณ์การสอนจากในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บุตรหลานของท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนแบบโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง

ครู Evonne จากรัฐเวอร์จิเนีย มีประสบการณ์การสอนในวิชาภาษาและวรรณคดี คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกามามากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์การสอนออนไลน์เป็นระยะเวลาครึ่งปี เธอจบการศึกษาปริญญาโทในสาขาการสอน และปริญญาโทในสาขา Library Science อีกทั้งยังมีใบประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL)

ครูValerie จากรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษา (สาขาการออกแบบหลักสูตรและการสอน) ปริญญาตรีในสาขาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เธอได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศTEFL และประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก TEYL Valerie มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการสอนวิชาภาษา วรรณคดี การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน K-12 หลายโรงเรียนสหรัฐอเมริกา

ครู Amy จากรัฐนิวแฮมป์เชียร์ จบการศึกษาจากสาขาการให้คำปรึกษา เธอได้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาฝรั่งเศสและวิชาอื่นๆที่โรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกา ในเวลาเดียวกันเธอยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหอพักของโรงเรียน ในขณะที่อาจารย์ Amy ทำการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เธอก็ได้มีการคิดค้นมุมมองการสอนภาษาที่สองที่ไม่เหมือนใครและมีสไตล์เป็นของตัวเองขึ้นมา

 • ระบบหลักสูตรของเรา

สามขั้นตอนหลัก เพื่อภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพทั้ง 8 ด้าน

ระบบการเรียนการสอนของ Protostar ได้รับการพัฒนาจากบุคลากรครูมืออาชีพที่จบการศึกษาดุษฎีบัณฑิตในสาขาการสอน Doctor of Education(EdD) จากประเทศอังกฤษ และอเมริกา หลักสูตรนี้จะช่วยฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั้งแปดทักษะอย่างครอบคลุม โดยเริ่มจากฝึกพื้นฐานการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติตามลำดับ เมื่อบุตรหลานของท่านสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของเรา พวกเขาจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าบุตรหลานของท่านจะเรียนในระบบการศึกษาปกติหรือโรงเรียนนานาชาติก็ตาม

  • ระยะแรก
  • หลักสูตรการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ

ครูชาวต่างชาติมืออาชีพจะใช้ระบบเสียง phoneme หรือกลุ่มระบบเสียง phoneme-cluster ออกเสียงคำศัพท์ 1 คำ ประโยค 1 ประโยค มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพื่อชี้แนะและช่วยเหลือบุตรหลานของท่านให้สามารถเริ่มต้นการสะกดคำในชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการอ่านประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ และการอธิบายรูปภาพภายใต้คำแนะนำจากครูผู้สอน ในระยะแรกนี้ หลักสูตรจะสร้างเสริมความรู้เรื่องตัวอักษรและระบบเสียงที่มั่นคงให้กับเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในอนาคต

  • ระยะที่สอง
  • หลักสูตรการแบ่งระดับการอ่าน

การใช้กิจกรรมการอ่านแบบ Directed Reading Thinking Activity (DRTA) ร่วมกับการอ่านแบบโต้ตอบในห้องเรียน และการทำแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียน จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติจากการท่องจำคำศัพท์ ไปสู่การเข้าใจความหมายของคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้อ่านมีความรอบคอบ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการผสมผสาน STEM หรือ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

 • รูปแบบห้องเรียนของเรา

ข้อได้เปรียบของชั้นเรียนขนาดเล็ก

การเรียนหนึ่งคาบเรียนใช้เวลา 40 นาที ครูจะทำการสอนแบบหนึ่งต่อสี่ และสอนแบบเดียวกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนของโรงเรียนนานาชาติ ภายใต้รูปแบบ ผลกระทบจากเพื่อน การปฏิสัมพันธ์หลายทาง และ การเรียนรู้แบบสะท้อนผล ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาของเด็ก และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

 • ผลกระทบจากเพื่อน
 • (PEER  EFFECT)
 • นโยบายการจัดชั้นเรียนในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้นักเรียนเกิดการแข่งขันกันเองระหว่างนักเรียน เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • การปฏิสัมพันธ์หลายทาง
 • (MULTIMODALITY)
 • การใช้กลยุทธ์การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การใช้ภาพยนต์สั้น การเล่นเกมส์ในห้องเรียน การตั้งคำถาม การอภิปราย การนำเสนอ มาผสมผสานเข้ากับเนื้อหา ทำให้การเรียนในชั้นเรียนเป็นไปอย่างผ่อนคลาย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ทำให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • การเรียนรู้แบบสะท้อนผล
 • (IMPLICIT  FEEDBACK)
 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและการแก้ไขอย่างทันทีทันใดของครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้แบบสะท้อนผลภายในสมองของนักเรียน ซึ่งจะเพิ่มความเข้าใจและความจำความรู้ในภาษาที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง
 • รูปแบบการสอนของเรา

หลักการ “สามคงที่”

ชั่วโมงเรียนที่คงที่ ครูผู้สอนที่คงที่และนักเรียนคงที่ จะช่วยสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มีระเบียบห้องเรียนที่มีความเป็นหนึ่งเดียว สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมภาษาอังกฤษที่มั่นคง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงเรียนคงที่

ตารางเรียนที่คงที่และความถี่ในการเรียนที่คงเส้นคงวาเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ภาษา

ครูผู้สอนคงที่

ครูผู้สอนมีเวลาและโอกาสที่มากพอสำหรับการทำความเข้าใจความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสอน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเนื่องจากการเปลี่ยนครูผู้สอนได้

นักเรียนคงที่

การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่คุ้นเคยช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ในห้องเรียน และค่อยๆพัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ

 • ตัวชี้วัดของเรา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบตามความต้องการภายใต้กรอบแนวคิดEET

ทีมงานด้านการสอนและการวิจัยพิเศษของProtostar ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอน มหาวิทยาลัย Nottingham ร่วมกับผู้ก่อตั้ง Protostar ในการเสนอแนวคิดเวลาในการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ Effective Exposure Time (EET) โดยอ้างอิงจากการวิจัยเกี่ยวการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้กรอบของ EET ครูของพวกเราจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน แต่ละระดับ ผ่านการเก็บสะสมข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมวิเคราะห์ระยะเวลาและลักษณะของ EET เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อคน โดยจะมีการปรับปรุงสัดส่วนการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ(Formal instruction) กับอัตราส่วนระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการ(Informal instruction)เพื่อรักษาความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆในขณะเดียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 • ทีมงานของเรา

การรวมกันของของบุคลากรผู้มีความสามารถทั่วโลก เพื่อทำประโยชน์ให้นักเรียนชาวเอเชีย

ณ เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมบริหารระดับสูงของฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดหาครูที่ดีที่สุด หลักสูตรที่ดีที่สุด เทคโนโลยีขั้นสูงและการบริการที่เอาใจใส่มากขึ้นสำหรับบุตรหลานของท่าน

ซีแอตเทิล

แหล่งรับสมัครครูและศูนย์การวิจัยและการเรียนการสอน:ผู้จบการศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิตและทีมอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์สอนหลายปีร่วมกันรับสมัครครูที่ดีที่สุดในอเมริกา และพัฒนาหลักสูตรคุณภาพสูง
โดยมีครูมืออาชีพและผู้ให้คำแนะนำที่จบปริญญาเอกเพื่อเด็กในท้องถิ่นและต่างชาติ

ฮ่องกง

ทีมวิจัยหลักสูตรการสอน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และทีมงานครูการผสมผสานเทคโนโลยีและระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อประสบการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีที่สุดแก่ชาวฮ่องกงและลูกค้าต่างชาติ

เซี่ยงไฮ้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพร้อมกับทีมสนับสนุน ทีมที่ปรึกษาหลักสูตรและทีมครูประจำชั้นมืออาชีพให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่เด็กและผู้ปกครองในประเทศจีนทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างครบวงจร

 • พันธสัญญาของเรา

ทดลองเรียนฟรี

หากท่านไม่พอใจหลักสูตรที่ท่านซื้อในครั้งแรก สามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ภายใน 30 วันหลังจากการเรียนครั้งแรก หรือสามารถลบกับจำนวนครั้งที่เรียนได้ แต่เวลาเรียนต้องมีเหลือมากกว่า 6 ชั่วโมง หากท่านไม่พอใจในการซื้อหลักสูตรแรกของท่าน สามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ภายใต้สองเงื่อนไข 1. การยื่นขอรับเงินคืนจะต้องทำภายใน 30 วันหลังจากการเรียนครั้งแรก 2. จำนวนครั้งที่เรียนไปแล้วจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง ว่าเข้าใจถูกมั้ย

คุณสมบัติของครู

การเรียนการสอนของ Protostar ใช้บุคลากรครูของโรงเรียนอเมริกันและปรัญชาการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาตามแบบอเมริกันแท้ ทีมครูชาวต่างชาติของ Protostar มีทักษะการสอนดีเยี่ยม และมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งทุกคนในอุตสาหกรรมการศึกษาออนไลน์

ความุ่งมั่นในการบริการ

Protostar Education การันตีได้ว่าหลังจากทำการชำระค่าเรียนเรียบร้อย นักเรียนทุกท่านจะได้รับการจัดระดับตามหลักสูตรที่ได้ทำการลงนามตามข้อตกลง

 • คำพูดของแม่

ฉันคิดว่าหลักสูตรของ Protostar เป็นหลักสูตรที่พิเศษ แต่ละคาบจะจัดให้ต่อเนื่องกันและสอดคล้องกับตำราเรียนต่างประเทศ ขณะเรียนยังมีกการทำกิจกรรมให้ขยับ ให้วาดรูป ร้องเพลงเด็ก ที่สำคัญคือครูจะคอยช่วยแก้ไขเรื่องการออกเสียงและการแสดงออกของเด็กได้ทันที ปลูกฝังให้เด็กมีความเคยชินในด้านการพูดที่ดี

ลูกชายของคุณแม่เฉิน อายุ 6 ขวบ เรียนในโรงเรียนนานาชาติ

เมื่อก่อนฉันเคยสมัครเรียนแบบออนไลน์ตัวต่อตัวให้ลูก ปรากฎว่าตอนที่เรียนลูกคุยกับครูดีมาก แต่ปกติตอนที่อยู่โรงเรียนหรือกลับบ้านก็ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ ตั้งแต่มาเรียนที่ Protostar ลูกกับเพื่อนในชั้นเรียนจะชอบแย่งกันตอบคำถามอยู่บ่อยครั้ง ภายใต้คำแนะนำของครูผู้สอน สามารถค่อยๆใช้ภาษาอังกฤษหรือรือกับคนอื่นได้แม้กระทั่งการเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ

ลูกสาวของคุณแม่ฉิน อายุ 7 ขวบ เรียนในโรงเรียนประถมเอกชน

ฉันกังวลอยู่เสมอว่าลูกจะเรียนไม่รู้เรื่อง จนกระทั่งครูประจำชั้นที่ Protostar บอกกับฉันว่า ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของลูกฉันนั้นเกี่ยวข้องกับเวลากับเวลาในการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพของลูกฉัน ยิ่งสะสมเป็นเวลานานหลังจากนั้นเด็กยิ่งจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น บวกกับเวลาที่ลูกเรียนนั้นได้มีการเคลื่อนไหวโดยการเล่นเกมส์และการวาดรูป หลังเลิกเรียนก็มีการบ้านในรูปแบบเกมส์มากมาย เด็กยังไม่ทันจะรู้ตัวก็สามารถจำคำศัพท์ได้แล้ว ในขณะเรียนในห้องเรียนก็ยังชอบพูดให้เด็กคนอื่นๆฟังว่าตอนนี้ตัวเองเรียนศัพท์ใหม่ๆอะไรบ้าง

ลูกสาวของคุณแม่เฉียน อายุ 4 ขวบ เรียนโรงเรียนอนุบาล